Sơ đồ bộ máy tổ chức của ký túc xá

Sơ đồ bộ máy tổ chức của ký túc xá Học viện Cán Bộ.

Đơn xin chuyển ra khỏi ký túc xá

Mẫu đơn xin chuyển ra khỏi ký túc xá

Đơn xin chuyển phòng ở ký túc xá

Mẫu đơn xin chuyển phòng ở ký túc xá

Bản cam kết thực hiện nội quy ký túc xá

Mẫu bản cam kết thực hiện nội quy ký túc xá

Giấy xác nhận ở ký túc xá

Mẫu giấy xác nhận ở ký túc xá

Đơn đăng ký ở ký túc xá

Mẫu đơn đăng ký ở ký túc xá

Nội quy ký túc xá Học viện Cán bộ và Quy chế công tác quản lý học viên, sinh viên ở ký túc xá

Quyết định số 818-QĐ/HVCB (12/10/2022) của Giám đốc HVCB TP về việc ban hành Nội quy ký túc xá Học viện Cán bộ và Quy chế công tác quản lý học viên, sinh viên ở ký túc xá.

Sơ đồ bộ máy tổ chức của ký túc xá

Sơ đồ bộ máy tổ chức của ký túc xá Học viện Cán Bộ.