LOẠI PHÒNG DÀNH CHO CHUYÊN GIA

(Thông báo riêng) VNĐ/THÁNG

LOẠI PHÒNG DÀNH CHO CHUYÊN GIA

LOẠI PHÒNG SINH VIÊN 2 GIƯỜNG

Loại diện tích 22,4 m2: 3.800.000 đồng/tháng; Loại diện tích 19,2 m2: 3.200.000 đồng/tháng; Loại diện tích 16,9 m2: 2.800.000 đồng/tháng (chưa bao gồm tiền điện + nước)

LOẠI PHÒNG SINH VIÊN 2 GIƯỜNG

LOẠI PHÒNG SINH VIÊN 3 GIƯỜNG

Diện tích 24,7 m2: 4.200.000 đồng/tháng (chưa bao gồm tiền điện + nước)

LOẠI PHÒNG SINH VIÊN 3 GIƯỜNG