05/08/2022 18:46:02 - Admin

Mẫu đơn xin chuyển ra khỏi ký túc xá

HỌC VIỆN CÁN BỘ TPHCM

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN CHUYỂN RA KHỎI KÝ TÚC XÁ

     Kính gửi: Ban quản lý ký túc xá Học viện Cán bộ Thành phố

 

Tôi tên:………………………………….……………………………………

Ngày sinh: ……………………………………………Giới tính:…………...

     Số CMND (CCCD): ……………..……………Ngày cấp: …………………

     Nơi cấp:………………………………………………………………………

     MSSV:……………………………….

     Lớp:……………….………………… Ngành:……………………………….

     Đang ở phòng:……………………tầng:…………. khu:…………………….

     Tôi làm đơn này xin được Ban quản lý ký túc xá tạo điều kiện cho tôi chuyển ra trước thời hạn hết hợp đồng ở ký túc xá.

     Lý do:…………………………………………………………………………

     Tôi xin cam kết thực hiện vệ sinh phòng ở sạch sẽ và bàn giao phòng theo đúng quy định.

     Trân trọng.

 

XÁC NHẬN

CỦA BAN QUẢN LÝ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ………. tháng……..năm 20….

Người làm đơn

 

Download file đính kèm