05/08/2022 18:40:16 - Admin

Mẫu bản cam kết thực hiện nội quy ký túc xá

HỌC VIỆN CÁN BỘ TPHCM

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

BẢN CAM KẾT

 

Kính gửi:

  • Ban Quản lý Ký túc xá Học viện cán bộ TPHCM;
  • Phòng Quản lý đào tạo – Bộ phận công tác sinh viên.

Họ và tên sinh viên: ………………………………………………………………..

Ngày sinh: ……………………………………Giới tính:………

MSSV:………...……………………

Lớp:………………………………………Ngành:…………………………………..

SĐT:………….………………............

Đang ở phòng:……………………tầng:……………. khu:……………………….

Tôi xin cam kết thực hiện các nội dung như sau:

  1. Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy ký túc xá.
  2. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, gặp mặt, hướng dẫn thực hiện nội quy, đảm bảo an ninh, an toàn cho sinh viên nội trú ký túc xá; các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, môi trường và các hoạt động tình nguyện khác khi được thông báo.
  3. Chấp hành nội quy về công tác vệ sinh phòng ở theo quy định của Ban Quản lý Ký túc xá và hướng dẫn của Trưởng tầng.
  4. Tuân thủ sự sắp xếp, bố trí chỗ ở của Trưởng tầng và Ban Quản lý ký túc xá.
  5. Thực hiện đóng đầy đủ và đúng thời gian các loại phí nội trú theo quy định.

Tôi xin cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên, nếu tôi không thực hiện và vi phạm một trong các nội dung trên, Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và tuân thủ các hình thức xử phạt, kỷ luật của Ban Quản lý Ký túc xá.

                                                         Tp.HCM, ngày       tháng       năm 202…

                                                                           Sinh viên cam kết