05/08/2022 18:37:19 - Admin

Mẫu giấy xác nhận ở ký túc xá

Download tại đây

 

HỌC VIỆN CÁN BỘ TPHCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY XÁC NHẬN Ở KÝ TÚC XÁ

 

  Kính gửi: …………………………………………………………..

Ban quản lý ký túc xá Học viện Cán bộ Thành hố Hồ Chí Minh xin xác nhận:

Sinh viên: …….………………………………………………………………..………………........………......

Ngày sinh: ………………………………………………Giới tính:…………...………………......………......

Số CMND (CCCD): ………………..……………Ngày cấp: …………………………………....……….......

Nơi cấp:………………………………………………………………………………………….....……….......

MSSV:………………Lớp:……….………………… Ngành:…………………………………....………........

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………..…………………………......

Số điện thoại cá nhân:…….…………………  Số điện thoại gia đình:………………………...………......

Hiện đang ở phòng:…………………tầng:…………. khu:……………………..........................……….....

Giấy xác nhận có giá trị từ ngày…..…tháng……năm………đến ngày…......tháng…..….năm………....

Trân trọng.

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày……… tháng…… năm 20..….

TM/ BAN QUẢN LÝ