05/08/2022 18:34:26 - Admin

Mẫu đơn đăng ký ở ký túc xá

HỌC VIỆN CÁN BỘ TPHCM

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ Ở KÝ TÚC XÁ

     Kính gửi: Ban quản lý ký túc xá Học viện Cán bộ Thành phố

 

Tôi tên: ……………………………………………………………………….

Ngày sinh: ……………………………………………Giới tính:………….....

     Số CMND (CCCD): ………………..……………Ngày cấp: ………………..

     Nơi cấp:………………………………………………………………………

MSSV:……………………………….

Lớp:……………….………………… Ngành:……………………………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………..

…………………………………………...……………………………………

Số điện thoại cá nhân:…….…………………

Số điện thoại gia đình:………………………

Tôi làm đơn này được đăng ký ở tại Ký túc xá để tiện sinh hoạt và học tập.

Tôi xin cam kết ở đúng số phòng đã được xếp, thực hiện nghiêm túc nội quy Ký túc xá, thanh toán đầy đủ các khoản phí và trả phòng đúng thời gian quy định.

Trân trọng.

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày……… tháng…… năm 20..….

Người làm đơn